De kleine letters

De kleine letters

 

 

Privacy statement

Arguendo verbindt zich ertoe uw privacy te respecteren en vertrouwelijk en zorgvuldig om te gaan met uw persoonsgegevens. Deze gegevens worden enkel gebruikt voor het verschaffen van informatie omtrent Arguendo en de dienstverlening van Arguendo. Desgevallend worden deze gegevens eveneens gebruikt om u de publicaties van Arguendo te bezorgen die verband houden met de rechtstakken waarin u aangegeven heeft, geïnteresseerd te zijn.

Alle gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de vigerende wettelijke voorschriften waaronder de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 (GDPR) van 14 april 2016.

Uw persoonsgegevens worden in geen geval overgemaakt aan of ter beschikking gesteld van derden zonder uw toestemming. Arguendo heeft de nodige technische en organisatorische maatregelen genomen om uw gegevens doeltreffend te beschermen tegen ongeoorloofde toegang en gebruik.

U heeft steeds het recht Arguendo te verzoeken om uw persoonsgegevens volledig of gedeeltelijk te verbeteren, aan te vullen of te wissen. Arguendo verbindt zich ertoe tijdig gevolg te geven aan een dergelijk verzoek. De verantwoordelijke voor de verwerking is Wim Verheyen (wim.verheyen@arguendo.be).

De website van Arguendo kan mogelijk gebruik maken van cookies. Deze cookies kunnen in dat geval dienen om u te identificeren met het oog op een betere dienstverlening. U kan deze cookies weigeren maar in dat geval kan Arguendo de behoorlijke werking van de website niet garanderen. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de Cookie Statement.

Voor meer informatie over uw privacy verwijzen wij u naar onze algemene voorwaarden.

 

 

Disclaimer

De website www.arguendo.be is eigendom van Arguendo bvba. De gegevens die zich op deze website bevinden, worden uitsluitend verstrekt met het oog op het verschaffen van informatie over Arguendo en de door haar aangeboden dienstverlening.

Deze website wordt beschermd door het auteursrecht evenals als databank. Reproductie van de website is verboden behalve voor persoonlijk gebruik. Het kopiëren, opslaan of verzenden van (delen van) deze website om andere redenen is dan ook niet toegelaten zonder de uitdrukkelijke en voorafgaandelijke toestemming van Arguendo bvba.

Arguendo levert alle redelijke inspanningen om ervoor te zorgen dat deze informatie correct en up to date is maar kan niet aansprakelijk gesteld worden voor informatie die onvolledig, onnauwkeurig of niet meer actueel zou zijn. Informatie op de website van Arguendo kan bovendien regelmatig worden bijgewerkt of aangepast.

Alle informatie of gegevens die door gebruikers van deze website aan Arguendo worden overgemaakt, worden vertrouwelijk behandeld. Deze informatie wordt slechts gebruikt om Arguendo de mogelijkheid te bieden uw vragen of opmerkingen te behandelen. In geen geval zal deze informatie worden overgemaakt aan derden zonder uw voorafgaandelijke toestemming.

 

 

Wettelijke verklaring

Arguendo is een Burgerlijke Vennootschap onder de vorm van een Burgerlijke Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

De maatschappelijke zetel is gelegen te B-3500 HASSELT, Kempische Steenweg 311 bus 2.08 (Corda Campus, gebouw 1)

Ondernemingsnummer: 0681.748.266

RPR Hasselt

BTW: BE0681.748.266

Kantoorrekening: BE44 0018 2293 5245

Derdenrekening: BE95 0018 2293 6558

 

 

Identificatieplicht

Sinds 2 februari 2004 is het preventieve luik van de anti-witwaswetgeving (Wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme) van toepassing op de advocaten, wanneer zij hun cliënten bijstaan bij de voorbereiding of uitvoering van bepaalde in de wet omschreven verrichtingen, of wanneer zij in het kader daarvan in naam of voor rekening van hun cliënten optreden (www.ctif-cfi.be).

Advocaten mogen met een cliënt – zowel natuurlijke persoon als rechtspersoon – geen zakelijke relatie aangaan of in stand houden of verrichtingen voor hem uitvoeren, zonder de cliënt te identificeren en een aantal bewijsstukken van die identiteit op te vragen en te bewaren. Deze plicht geldt niet alleen met betrekking tot de cliënten zelf, maar ook met betrekking tot hun lasthebbers, zoals bestuurders van vennootschappen.

Advocaten die feiten vaststellen waarvan zij weten of vermoeden dat ze verband houden met het witwassen van geld of met de financiering van terrorisme, moeten hun stafhouder daarvan onmiddellijk op de hoogte brengen. Het is de stafhouder die beslist deze informatie al dan niet door te melden aan de Cel voor Financiële Informatieverwerking.

Advocaten zijn niet gehouden deze informatie te melden wanneer zij de rechtspositie van hun cliënt bepalen, of wanneer zij hem in (verband met) een rechtsgeding verdedigen of vertegenwoordigen, met inbegrip van advies in het licht van een dergelijke procedure en in het bijzonder over het instellen of vermijden van een rechtsgeding.